ШТОПКА

-и, ж. 1. см. штопать. 2. Нитки, к-рыми штопают. Моток штопки. 3. Заштопанное место (разг.). Чулки со штопкой.